Call Now

Συχνές Ερωτήσεις Ηλεκτρική Ενέργεια

Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι επαγγελματικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές απέκτησαν το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή το 2004. Αντίστοιχα οι οικιακοί καταναλωτές του διασυνδεδεμένου δικτύου είχαν τη δυνατότητα επιλογής από το 2007. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή έδωσε τη δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να επιλέγουν οι ίδιοι συμφέρουσες λύσεις εξοικονόμησης. Η διάθεση και η επιθυμία των καταναλωτών να έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών στο χώρο της ενέργειας, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη μετά και την έντονη κινητικότητα τους.   

Οι αρμόδιοι φορείς στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι:

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
 • Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr
 • Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
 • Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr
 • Συνήγορος του Καταναλωτή / www.synigoroskatanaloti.gr

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους. Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών (σήμερα η ΔΕΗ). Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Αλλαγή προμηθευτή

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, έχοντας την εμπειρία 65 ετών σας εξασφαλίζει σταθερές μηνιαίες  ανταγωνιστικές χρεώσεις και σας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για να μπορείτε να έχετε τον έλεγχο των μηνιαίων σας εξόδων στο σπίτι και στην επιχείρηση.

Πρόκειται για μια πολύ απλή και γρήγορη διαδικασία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε την Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ και να προσκομίσετε τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ επιβάρυνση για την επιλογή της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ως προμηθευτή.

Η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ δύναται να προμηθεύσει με Ηλεκτρική Ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με τον Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτροδότησης αλλά και περιοχές που ανήκουν στο μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

Η ηλεκτροδότηση της παροχής σας διασφαλίζεται πλήρως καθώς πρόκειται για μη τεχνική διαδικασία που δεν επηρεάζει το μετρητή σας.
 

Οι Γενικοί Όροι Προμήθειας της Σύμβασης που υπογράφετε, αναφέρουν αναλυτικά όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή και του Πελάτη, που ρυθμίζουν τις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις. Οι όροι ανά κατηγορία πελάτη είναι αναρτημένοι στα χρήσιμα έντυπα.    

Λογαριασμός, Χρεώσεις και Τιμές

Οι λογαριασμοί σας θα εκδίδονται με μηνιαία συχνότητα. Πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στο MyPetrogaz μπορείτε να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των λογαριασμών σας και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν για εσάς.

Οι λογαριασμοί σας μπορούν να εξοφληθούν ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, με χρέωση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής τραπέζης, μέσω του site μας και με μετρητά  σε όλες τις τράπεζες έως την ημερομηνία που αναγράφεται στο λογαριασμό σας.

Οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που υπάρχουν στο λογαριασμό σας είναι: η χρήση Δικτύου Διανομής, η χρήση Δικτύου Μεταφοράς, οι Λοιπές Χρεώσεις, οι Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Οι παραπάνω χρεώσεις είναι κοινές για όλους του καταναλωτές ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός βασίζεται στην ιστορικότητα της κατανάλωσης κάθε παροχής, ανάλογα με την κατηγορία της και την περίοδο που αφορά. Το ποσό που χρεώνεται στον ΕΝΑΝΤΙ και αφορά στη χρέωση ενέργειας αφαιρείται στον επόμενο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ λογαριασμό που θα εκδοθεί.

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ λογαριασμός βασίζεται στην πραγματική κατανάλωση που καταμετρήθηκε για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και επιβεβαιώνει ή διορθώνει τους ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμούς που εκδόθηκαν για την ίδια χρονική περίοδο.

Ο λογαριασμός Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει τις Χρεώσεις Ενέργειας, τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Φόρους και Τέλη και Χρεώσεις υπέρ τρίτων. Από αυτές τις χρεώσεις, η μοναδική χρέωση που διαφοροποιείται ανά Προμηθευτή είναι αυτή που αφορά στις Χρεώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας και σε αυτή εφαρμόζεται η κάθε έκπτωση. Οι υπόλοιπες Χρεώσεις είναι κοινές σε όλους τους προμηθευτές και αποδίδονται  στους αρμόδιους φορείς.

Εφόσον για σπουδαίο λόγο προκύψει αναπροσαρμογή της τιμολόγησης, θα ενημερωθείτε εγγράφως και θα έχετε περιθώριο εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή μη των νέων όρων.

Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η εγγύηση επιστρέφεται από το μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 8001188811 ή στο 210 3692765, ηλεκτρονικά στο [email protected] ή να κάνετε Online την αίτησή σας εδω

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (πρώην Οριακή Τιμή του Συστήματος) είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διαμορφώνεται από τον συνδυασμό της προσφοράς και της ζήτησης ενέργειας και υπολογίζεται ανά ώρα.

 

Η PetroGaz Energy, υπολογίζει την Ρήτρα Αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο υπολογισμού, βάσει της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, υπ’ αριθμ. 409/2020.

 

      X = α * ΤΕΑ + β

 

 

Όπου:

α: συντελεστής προσαύξησης που ισούται με 1,2

ΤΕΑ: η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς της περιόδου τιμολόγησης

β: συντελεστής προσαύξησης που ισούται με 9,8 €/MWh

Χ: το αποτέλεσμα εφαρμογής της μεθοδολογίας, από το οποίο προκύπτει το (τυχόν) ποσό της αναπροσαρμογής (χρέωση/πίστωση/μη μεταβολή).

 

Aν το ως άνω οριζόμενο αποτέλεσμα είναι εντός του εύρους τιμών 35- 45 €/MWh, τότε η χρέωση προμήθειας δεν μεταβάλλεται.

Αν το ως άνω οριζόμενο αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο του άνω ορίου εύρους τιμών 35- 45 €/MWh τότε ο Πελάτης χρεώνεται το υπερβάλλον του ανωτέρου ορίου ποσό ανά MWh. Αν  το ως άνω οριζόμενο αποτέλεσμα είναι μικρότερο από το κάτω όριο εύρους τιμών 35- 45 €/MWh τότε ο Πελάτης πιστώνεται το υπολειπόμενο του κατώτερου ορίου ποσό ανά MWh.

Η ΤΕΑ δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market 

 

1ο Παράδειγμα υπολογισμού:

Εάν η ΤΕΑ της περιόδου κατανάλωσης είναι 40€/MWh, τότε:

α: = 1,2

ΤΕΑ: =40€/MWh

β: = 9,2 €MWh

Χ= 1,2 * 40 + 9,8 = 57,8

57,8 - 45= 12,8 €/MWh

Χρέωση= 12,8 €/MWh

 

 

2ο Παράδειγμα υπολογισμού:

Εάν η ΤΕΑ της περιόδου κατανάλωσης είναι 28€/MWh, τότε:

α: = 1,2

ΤΕΑ: =28/MWh

β: = 9,2 €MWh

Χ= 1,2 * 28 + 9,8 = 43,4

43,4 (εντός ορίων)= 0,00 €/MWh

Καμία μεταβολή στο πληρωτέο ποσό

Δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής διότι το αποτέλεσμα (μέγεθος Χ) είναι εντός του εύρους διακύμανσης τιμών 35-45 €/MWh.

 

3ο Παράδειγμα υπολογισμού:

Εάν η ΤΕΑ της περιόδου κατανάλωσης είναι 20€/MWh, τότε:

α: = 1,2

ΤΕΑ: =20€/MWh

β: = 9,8 €MWh

Χ= 1,2 * 20 + 9,8 = 33,8

33,8 - 35= -1,2 €/MWh

Πίστωση= 1,2 €/MWh

 

Θέματα Δικτύου

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για τη λήψη των ενδείξεων και την καταχώρησή τους στο κεντρικό σύστημα σε τακτές προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι αρμόδιος για την τεχνική υποστήριξη των παροχών, όπως η εγκατάσταση του μετρητή, η λήψη των μετρήσεων, βλάβες, διακοπές κ.α 

Στο αρμόδιο γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο, είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης. Οι χρεώσεις διακρίνονται σε ώρες χρέωσης Ημέρας και Νύχτας, με τιμές Οικιακού Τιμολογίου Γ1 για την Ημέρα και τιμή Νύχτας στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου είναι:

 

 • Τμηματικό ωράριο

Χειμερινή περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

 • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτή νησιών
 • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο

 

Θερινή περίοδος: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

23:00-07:00

 

 • Συνεχές ωράριο
 • Όλο το έτος : 23:00 έως 07:00

 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Νυχτερινό Τιμολόγιο μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ.

Βάσει του ν.4555(ΦΕΚ 133 Α'/19.07.2018, άρθρο 222, παρ. 2), ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η βεβαίωση περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Άλλαξε τώρα σε


Στοιχεία Σύνδεσης

Στοιχεία Σύνδεσης

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Επιλογή Πακέτου και Στοιχεία Παροχής

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

 Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Επισύναψη Δικαιολογητικών Εντύπων

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4